دکوراتیو

بطور کلی نقاشی و هنر دکوراتیو ریشه در هنر سنتی و روستایی گذشته دارد که دامنه وسیعی دارد. تقریباً در تمام کشورها نوعی نقاشی دکوراتیو وجود دارد، این سبک از نقاشی از فرهنگ و شرایط پیرامون آن جامعه تاثیرات بسیاری می گیرد و در حال حاضر اثرهایی که از این تکنیک ایجاد و خلق می شود مورد پسند عام مردم می باشد.