سیاه قلم

آنچه امروز از آن به عنوان سیاه قلم یاد می شود اشاره به طراحی های سیاه و سفید، با رویکرد طبیعت گرا و فیگرواتیو دارد که اغلب با ابزارهای مامتوکته،پودر ذغال و قلمو،به صورت پر کنتراست کار شده اند.