نقاشیخط

در چند دهه اخیر برخی از هنرمندان در رشته های نقاشی و خطاطی دست به ترکیبی از خط و نقاشی زده اند، یعنی رنگ و نقاشی را در خدمت خوشنویسی گرفته اند و یا برعکس. آثاری که در این زمینه خلق می شوند علاقه مندان خاص برخوردارند و به تازگی جای خاصی در بین مردم پیدا کرده اند. برای اجرای این تکنیک حتماً لزومی به دانستن اصول و قواعد خوشنویسی نیست و بیش تر تکنیک ها در این رابطه بدون خوشنویسی و کاملاً ذهنی ایجاد می کردند.