طراحی مبتدی و پیشرفته

طراحی از اولین ابزارهای بیان و تجلی افکار است که توسط انسان های نخستین بروی دیوارهای غار پیش از تاریخ پدید آمده و وسیله ای بسیار ارزشمند برای بیان هنری واقعیت ها و همچنین تصورات خاص و ناب است در طراحی مبتدی تلاش بر این است که اصول ابتدایی و شیوه های کاربردی برای به تصویر کشیدن اجسام و جسم های مختلف بیان شود.