رزین

حتماً شما بیشتر تابلوها و ظروفی که به وسیله رزین اپوکسی ساخته می شوند را دیده اید در صورتی که همه چیز طبق اصول و روش صحیح انجام شود نتیجه کار با رزین خارق العاده خواهد بود.