آبرنگ

هنر آبرنگ مربوط به دوران کهن است که این نتیجه با توجه به نقاشی های درون غار اروپای یک و نگار نوشته های درون غار به دست آمده است که در کل می توان تاریخ بهره مندی از این رنگ ماده را به دوران رنسانس ارتباط داد که از آن زمان شروع و تاکنون ادامه دارد. آبرنگ ها یکی از مدیوم های نقاشی است یا به صورت ساده تر رنگ هایی هستند که با آب ترکیب و بروی کاغذ استفاده می شود.